นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อ / การเปลี่ยน-คืนสินค้า / การคืนเงิน

1. การยกเลิกการสั่งซื้อ:

ลูกค้าสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ก็ต่อเมื่อคำสั่งซื้อยังอยู่ในสถานะกำลังดำเนินการ ทางร้านค้า จะตอบรับคำขอยกเลิกที่ดำเนินการผ่านการส่งอีเมลล์ หรือเบอร์โทรตามที่แจ้งมาในคำสั่งซื้อเท่านั้น และจะไม่รับทราบหรือตอบรับคำขอยกเลิกที่ดำเนินการด้วยวิธีการอื่นใด ทั้งนี้ในการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้ามีข้อจำกัด ดังนี้

 • กรณีที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการสั่งซื้อสินค้า ผิดสี, ผิดรุ่น, ผิดประเภทฯ จะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทุกกรณี
 • กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต จะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทุกกรณี
 • กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนใจ (Change of mind) ของผู้สั่งซื้อสินค้า จะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทุกกรณี
 • ในกรณีที่สินค้าที่เกี่ยวข้องได้รับการบรรจุหรือจัดส่งแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ แต่หลังจากได้รับสินค้าแล้ว ลูกค้ายังสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ตามนโยบายการคืนสินค้าภายใน 7 (เจ็ด)วัน ภายใต้เงื่อนไขที่ร้านค้ากำหนด (ดูด้านล่าง)

2. การเปลี่ยนสินค้า:

ทันทีที่ได้รับและ/หรือก่อนใช้สินค้า ลูกค้าจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า ชิ้นส่วนต่างๆ ตลอดจนของแถมของสินค้านั้นๆ กรณีที่ต้องการเปลี่ยน ลูกค้าสามารถแจ้งร้านค้า เพื่อทำการขอเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 (เจ็ด)วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า ทั้งนี้การเปลี่ยนสินค้ามีข้อจำกัด ดังนี้

 • สินค้าหมวดเสื้อผ้า/แฟชั่น/เครื่องประดับ ที่จะเปลี่ยน จะสามารถเปลี่ยนได้เฉพาะขนาดภายใต้รุ่น/แบบเดิมเท่านั้น โดยจะต้องไม่ทำให้เกิดความสกปรก และให้คงป้ายราคาไว้ (ถ้ามี)   
 • สินค้าประเภทพิเศษ ตลอดจนของแถมของสินค้านั้นๆ หากถูกเปิดใช้จนเกิดริ้วรอยขีดข่วน หรือริ้วรอยอื่นใด ลูกค้าจะไม่สามารถทำการขอเปลี่ยนได้

3. การคืนสินค้า:

ลูกค้าสามารถแจ้งร้านค้า เพื่อทำการขอคืนสินค้าภายใน 7 (เจ็ด)วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยในกรณีนี้ ลูกค้าสามารถเลือกรับเงินคืนเต็มจำนวนหรือเลือกเปลี่ยนสินค้าเทียบเท่าตามยอดที่ชำระเข้ามาจริง โดยการขอคืนสินค้าต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้

 • สินค้าที่ชำรุดหรือเสียหายเป็นสินค้าที่ซื้อจากเว็บไซต์ของทางร้านค้าโดยตรง
 • ต้องแจ้งเรื่องขอคืนสินค้าผ่านทางอีเมลล์ หรือโทรศัพท์ โดยทางร้านค้า ต้องได้รับเรื่องภายใน 14 (สิบสี่)วัน นับจากวันที่จัดส่งสินค้า
 • ต้องส่งคืนสินค้าที่ชำรุดหรือเสียหายพร้อมแนบสำเนาใบเสร็จ/ใบส่งของ เพื่อยืนยันทุกกรณี
 • สินค้าที่คืนต้องอยู่ในสภาพใหม่เอี่ยม และยังไม่เคยถูกใช้งาน (บรรจุภัณฑ์เดิม รวมถึงอุปกรณ์เสริมและวัสดุอื่นๆ ทั้งหมดยังสมบูรณ์ครบถ้วน)
 • ต้องส่งคืนสินค้ามายังที่อยู่ที่กำหนดภายใน 7 (เจ็ด)วัน นับจากวันที่ทางร้านค้า ตอบรับคำขอคืนสินค้า
 • ฝ่ายตรวจสอบของร้านค้า จะทำการตรวจสอบและทำการยืนยันว่าสินค้าดังกล่าวชำรุดหรือเสียหายจริง จึงจะแจ้งอนุมัติการคืนสินค้า

ไม่มีค่าธรรมเนียมการคืนสินค้าใดๆ สำหรับสินค้าที่ส่งคืนตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น อย่างไรก็ตามทางร้านค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการคืนสินค้าจากยอดเงินของท่านในกรณีที่สินค้าที่ส่งคืนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุในข้างต้น

4. การคืนเงิน :

4.1  กรณีลูกค้าชำระผ่านบัตรเครดิต

 • กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนหรือผ่อนชำระ ตัดผ่านบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อลูกค้าแจ้งยกเลิกการชำระเงิน (ก่อนบริษัททำการจัดส่งสินค้า) บัตรจะต้องผ่านการตรวจสอบว่ายกเลิก (voided) จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 30 (สามสิบ)วันทำการ โดยที่จะขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัตรเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตรของลูกค้า หลังจากวันที่ลูกค้าแจ้งให้ร้านค้าทราบ
 • กรณีคืนสินค้า ลูกค้าจะได้รับวงเงินคืนเข้าบัตรเครดิต ภายใน 30 (สามสิบ)วันทำการ หลังจากที่สินค้านั้นได้ส่งกลับคืนถึงร้านค้า และร้านค้าแจ้งอนุมัติการคืนเงินแล้ว

4.2  กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน

ผ่านช่องทาง Internet Banking, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, เก็บเงินปลายทาง จะทำการคืนเงินกลับไปยังเลขที่บัญชีที่ลูกค้าแจ้ง โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 15-20 (สิบห้า-ยี่สิบ)วันทำการ

 • กรณียกเลิกการสั่งสินค้า (ก่อนบริษัททำการจัดส่งสินค้า) ลูกค้าที่ชำระเงินแล้วจะได้รับเงินคืนด้วยการโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ลูกค้าแจ้งให้ทราบ ภายใน 15-20 (สิบห้า-ยี่สิบ)วันทำการ หลังจากร้านค้า ได้รับการแจ้งยกเลิก
 • กรณีรับสินค้าแล้ว แต่ขอยกเลิก ลูกค้าที่ชำระเงินแล้วจะต้องส่งคืนสินค้า ลูกค้าจะได้รับเงินคืนด้วยการโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ลูกค้าแจ้งให้ทราบ ภายใน 15-20 (สิบห้า-ยี่สิบ)วันทำการ หลังจากที่สินค้านั้นได้ส่งกลับคืนถึงร้านค้า และได้มีการตรวจสอบสภาพสินค้าว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์แล้ว

5. กรณีมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ admin@notbadofficial.com

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Policy for order cancellation / change-return / refund

1. Order Cancellation:

The customer can only cancel the order when the order is still in pending status. The Shop will accept the cancellation request made via email or phone number as stated in the order only and will not acknowledge or accept cancellation requests made by any other channel. In order to cancel the order, there are limitations as follows.

 • In the event that arising from an error in ordering products, wrong color, wrong model, wrong type, the order cannot be canceled in any case.
 • In case arising from changes in product prices that may occur in the future Orders cannot be canceled in any case.
 • Cases arising from a change of mind (Change of mind) of the purchaser Orders cannot be canceled in any case.
 • in the event that the relevant Goods have been packed or shipped It will not be possible to cancel the order. But after receiving the product Customers can also cancel their orders according to our 7-day return policy (see below).

2. Product replacement:

Immediately after receiving and/or before using the product The customer must check the accuracy of the product, equipment, parts. as well as free gifts of that product If you want to change Customers can notify the company. To make a request to change the product within 7 days from the date of receipt of the product. In order to exchange products, there are restrictions as follows.

 • Clothing/Fashion/Accessory category products to change the size must not cause dirt and keep the price tag (if any) and can be changed into the same model only.
 • Special products as well as free gifts of that product If it’s turned on until it’s scratched. or any other wrinkles Customers will not be able to request a change.

3. Returns:

Customers can notify the shop. To request a return within 7 days from the date of collect the product, in which case the customer can choose to receive a full refund or choose to replace the product equivalent to the amount actually paid. The return of the product must be in accordance with the following conditions.

 • Defective or damaged products are purchased directly from the shop’s website.
 • You must notify about returning the product via email or telephone by the shop. The case must be received within 14 days from the date of delivery.
 • Defective or damaged items must be returned with a copy of the receipt/delivery note attached.
 • Returned items must be in brand new condition and has never been used (original packaging Including accessories and other materials must be completely good).
 • The product must be returned to the specified address within 7 days from the date the shop respond to a return request.
 • The audit department of the shop will inspect and confirm that the said product is really damaged then we will approve the return.

There is no return fee for products returned under the conditions stated above However, We reserve the right to deduct the return fee from your balance in the event that the returned product does not meet any of its conditions specified in the above.

4. Refund :

4.1  In case the customer pays via credit card

 • In the event that the customer pays in full or an installments through credit cards of commercial banks registered in Thailand. When the customer notifies the payment cancellation (Before the shop delivers the product), the card must be verified for cancellation (voided). A refund will be made back to the credit card used by the customer for payment. It takes approximately 30 business days, depending on the credit card cut cycle of the customer’s card issuer. after the date that the customer notifies the shop.
 • In case of returning the product, Customers will receive a refund credit to their credit card within 30 working days after the product has been returned to the shop.

4.2  In the event that the customer pays in full

The payment via Internet Banking, Counter Service, Cash on Delivery; The refund will be returned to the account number that the customer notifies. It takes about 15-20 working days.

 • In case of canceling the order (Before the shop delivers the product), Customers who have already paid will receive a refund by transferring to the bank account that the customer has informed within 15-20 working days after the shop received a cancellation notice.
 • In the event that the product has been received but canceled, the customer who has already paid must return the product. The customer will receive the refund by transferring to the bank account that the customer informed within 15-20 working days after the product has been returned to the shop and has checked the condition of the product to ensure that it is in perfect condition.

5. In case of doubt Contact for more information at admin@notbadofficial.com

We reserve the right to change the warranty conditions without prior notice.